vrijdag, juli 27, 2007

 

Rutje en de mensenrechten

Stompzinnigheid
Waar het Rutje ontbreekt aan charisma moet het met stompzinnigheid gecompenseerd worden. Blijkbaar hoeven we van hem de principes van de rechtstaat en de scheiding der machten niet zo serieus te nemen. En vooral, als het om de mensenrechten gaat, hoeft Nederland - wat ons oppositieleidertje betreft - alleen maar zijn schouders op te halen. En met hem - volgens een
bericht in het Algemeen Dagblad van 23 juli jongstleden (Rutte: Negeer uitspraak Europees Hof over Somaliërs) - de hele kamerfractie van de Veel Veel Dom:

“Nederland zet de deur wagenwijd open voor nieuwe groepen asielzoekers door klakkeloos een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over te nemen. Dat zegt de VVD na bestudering van de uitspraak over een Somalische asielzoeker.”

Zo begint het artikel. Klare taal die een beroep doet op onze angsten voor binnengolvende stoeten Somali’s, die over de gehele wereld als bij trompetsignaal in vliegtuigen, auto’s en boten gestapt zijn om in ons land asiel aan te gaan vragen. En waarom? Omdat onze regering zo sukkelig en incompetent is om een uitspraak van een één of ander buitenlands hof klakkeloos te volgen? Dat mag gesuggereerd worden door hare majesteits oppositie, want de partij heeft de uitspraak ‘bestudeerd‘. Als de Veel Veel Dom dít verstaat onder studeren, dan wordt mij ook in één keer duidelijk wat Rutje onder studeren verstond tijdens zijn staatssecretariaat van onderwijs.

Salah Sheekh
Overigens, de betreffende uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (EHRM) is al enige maanden van kracht. Die uitspraak is bovendien niet alleen geldig voor Nederland maar voor alle landen die aangesloten zijn bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Er is bij mijn weten niet gebleken, dat er sinds de uitspraak van het Hof een plotselinge toestroom is van Somali’s in de landen die aangesloten zijn bij het EVRM, in casu in Nederland.

Wat is het geval? Het Straatsburgse Hof heeft een klacht behandeld van de Somali Salah Sheekh. Salah Sheekh had een asielverzoek in Nederland gedaan. Hij beweerde als lid van de Ashraf clan gediscrimineerd te worden door de meerderheidsclans in Somalië. Discriminatie die leidde tot moord, geweldpleging en verkrachting. Salah Sheekh concludeerde dat een dergelijk leven erg gevaarlijk was en moeilijk vol te houden en ontvluchtte dus zijn land. In Nederland vond de staat dat hij weliswaar ernstige dingen had meegemaakt, maar dat geweldpleging die hem en zijn familieleden was ten deel gevallen, aan de willekeurige kant was en dat de discriminatie niet dusdanig was dat hij het hoofd niet boven water kon houden in Somalië. Daarnaast had hij ook nog eens gelogen over zijn leeftijd.

Anders dan de Veel Veel Dom bestudeerde het Hof de zaak zeer grondig en stelde zich uitgebreid op de hoogte van de positie van de Ashraf clan in Somalië. Het kwam tot de conclusie dat de levensomstandigheden van de Ashraf clan dusdanig ernstig zijn (inderdaad: discriminatie, geweldpleging, verkrachting en moord is hun deel; en dat is alleen met geluk te vermijden) dat het onverantwoord is een lid van deze clan terug te sturen naar Somalië.

Eerbiedigen
Nederland was aanvankelijk teleurgesteld over deze uitspraak en bestudeerde de beroepsmogelijkheden. Al spoedig bleek dat de regering zich moest neerleggen bij de uitspraak. Maar niet klakkeloos, dus.

Nederland heeft zich vastgelegd bij verdrag de mensenrechten te eerbiedigen. En het heeft het Straatsburgse Hof aanvaard als bewaker van dat verdrag. Het Hof staat er niet om bekend dat het een bolwerk is van wereldvreemde geitenwollen sokken, mensenrechtenterroristen , de Linkse Kerk, destabilisatoren, communistische spionnen of andere te benoemen naarlingen. Het wijst ook zeer veel klachten (waar onder tegen Nederland) af. In de zaak van Salah Sheekh was de uitspraak unaniem gedaan door zeven rechters van verschillende Europese nationaliteit. Die unanimiteit is een belangrijk aspect.

De uitspraak is o.a. hier in zijn geheel te lezen. Het beschrijft de asielredenen en de vluchtroute van Salah Sheekh, hoe de procedure in Nederland verlopen is, hoe het Hof haar onderzoek gedaan heeft en hoe het tot zijn uitspraak is gekomen.

Onbegrijpelijk
Terug naar het artikel in het AD:

“Nederland bekeek asielzaken voorheen altijd van geval tot geval. Maar uit de uitspraak van het hof volgt dat alleen al het behoren tot een bepaalde groep een verblijfsgrond is. Staatssecretaris Albayrak (Vreemdelingenzaken) neemt deze groepsbenadering over.”

Helemaal juist is dat niet. Het is eerder voorgekomen dat bepaalde bevolkingsgroepen eventueel in aanmerking konden komen voor asiel op basis van groepsvervolging. Het gaat dan ook niet simpel om groepsbenadering, maar om groepsvervolging.

Het AD vervolgt:

“ De VVD vindt dat onbegrijpelijk”.

Als ik de groepsbenadering hier mag toepassen, zou ik adviseren: alle VVDers hun schoolgeld teruggeven.

“” Als morgen één persoon van een minderheidsgroep uit Somalië in Nederland wordt toegelaten, staat een dag later de hele groep voor de deur,” aldus fractievoorzitter Rutte.”

Zegt het AD. Nogmaals, waar blijven nu al die Somalische minderheidsgroepen? En: snapt Rutje nu eigenlijk dat de uitspraak niet alleen in Nederland van toepassing is maar ook in andere Europese landen?

Fietsjunken
Omdat het vakantie is en er verder in dit seizoen niets anders te doen is dan komkommers en fietsjunken heeft Rutje de asielzoekers maar weer eens van stal gehaald. Hij weet van zijn partijgenote mevr. Verd. en van Vilders dat het altijd positief scoort om het buitenlandergevaar aan te scherpen en gerechtshoven aan de kant te schuiven als waren het vervelende stoorzenders. Het AD vond het blijkbaar allemaal zó onbelangrijk dat het artikel nu al niet meer terug te vinden is op zijn website.
Toch blaast Rutje in het AD hoog van de toren op de gebruikelijk geborneerde manier die het ware populisme kenmerkt:

“” Albayrak wil die groep op basis van dit vonnis nog toelaten ook. Dat is volstrekt ondenkbaar. Alleen met individuele beoordeling kunnen we vluchtelingen scheiden van economische migranten.””

Om met het laatste te beginnen: Mensen die je als groep toelaat (voor zover dat het geval zal zijn) zijn dus per definitie voor een groot deel economische migranten? De positie van de Ashraf bekijkende, zit daar inderdaad een economisch aspect aan. Economische benadeling of uitsluiting zijn namelijk bij voorkeur ook vervolgingsmechanismen. Mensen als de Ashraf komen hier niet in de eerste plaats vanwege de slechte economische situatie in hun land, maar vanwege de rechteloosheid die tot die slechte economische situatie geleid heeft. Dat maakt dat de ene economische migrant vluchteling kan zijn en de ander niet. Het begrip ‘economische migrant’ zegt dus niets.
Verder sluit het aanvaarden van groepsvervolging niet uit dat de asielverzoeken toch individueel beoordeeld worden.
Maar dan volgt de uitsmijter van het artikel:

“De VVD wil dat Albayrak het vonnis naast zich neerlegt. “Landen als Frankrijk en Groot-Brittannië hebben al vaker een uitspraak van het hof naast zich neergelegd. Dit heeft zulke grote gevolgen voor het asielbeleid, dat Nederland dat ook moet doen,” zegt Rutte.”

Niet liberaal
Nederland heeft het EVRM ondertekend en daarmee heeft ons land zich verbonden, uitspraken van het Straatsburgse Hof te respecteren en uit te voeren. Het zou ook heel vreemd zijn eerst gezamenlijk plechtig af te spreken dat je de rechten van de mensen die zich op je grondgebied bevinden - van wat voor kleur of afkomst ook - zult eerbiedigen, daartoe een scheidsrechter aan laat treden en vervolgens de oordelen van die scheidsrechter in de wind te slaan.
Als Rutje dát wil, dan is hij op de verkeerde weg. Dan ontnemen Rutje en zijn partij rechtzoekenden hun mogelijkheden om op grond van wetten en verdragen hun rechten te doen gelden. Dat lijkt me niet liberaal, niet in de geest van de democratie, onrechtvaardig, onrechtmatig en het ontneemt op willekeurige wijze mensen hun vrijheden.

Bij mijn weten is het ook niet juist dat Frankrijk en Groot-Brittannië zomaar uitspraken van het EHRM in de wind hebben geslagen. Turkije (ook aangesloten bij het EVRM) heeft dat wél gedaan. Maar ik kan mij niet voorstellen dat Rutje en zijn oppositieclubje een rechtsstaat willen als de Turkse.

Maar al zou het zo zijn dat Frankrijk en Groot-Brittannië uitspraken van het Hof naast zich neergelegd hebben, is dat dan een reden voor Nederland om dat ook te doen? Is dat niet wat vreemd voor een land dat de wereld tribunalen en internationaal recht wil garanderen?

En wat wil Rutje nu eigenlijk met zijn uitspraken? De kiezers van Vilders terughalen? Mevr. Verd. en de haren binnenshuis houden? Het recht uitschakelen? Aanzetten tot gebrek aan respect voor de mensenrechten? Scoren als mannetjesdier?

Wat mij betreft maken dergelijke uitspraken een partij ongeschikt als oppositiepartij (en onaanvaardbaar als eventuele regeringspartij) in een rechtstaat. Het getuigt van bangelijkheid dat andere partijen Rutje hierover niet eens flink durven onderhouden. Hierin ligt meer reden voor verontrusting dan in menig kunstwerk.

BP

Labels:

 • CONTACT
 • Facebook
 • 0 Comments:

  Een reactie posten

  Links to this post:

  Een link maken

  << Home